Welcome to Sun Lab

Advanced Functional Materials Group

People   Publications   

 Principal investigator

 

Dr. Xuping Sun

Professor of Chemistry, State Key Lab of Electroanalytical Chemistry, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Adjunct Professor of Chemistry, Chemistry Department and Center of Excellence for Advanced Materials Research, King Abdulaziz University, Saudi Arabia

Phone: 0431-85262065 (office); 0431-85262241 (lab)
Email: sunxp@ciac.ac.cn 

Research assistant

Zhicai Xing 

 Lei Wang

Postdoc

 Ping Jiang

    

Graduate student

 

Jingqi Tian

Wei Cui

Chenjiao Ge

Zhonghua Pu

Qian Liu

Ningyan Cheng

Yanhui Liang

Chun Tang

Qun Li

Jinle Shi

Qiong Luo

 

 

Former member

 

Postdocs: Dr. Sen Liu; Dr. Yingwei Zhang; Dr. Haiyan Li, Dr. Qinxin Chu

Master students:  Guohui Chang; Wenbo Lu; Xiaoyun Qin; Rui Ning